คำชี้แจงแผนการจัดการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับ 10 – 15  ปี

 

ระดับ 10 – 15  ปี

 

เป็นช่วงวัยที่ร่างกายของเด็กมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

ควรจัดกิจกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะเรื่องการบริหารจัดการกับเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม  และส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้ตามลำดับอายุ

 

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมผู้เขียนจะพยายามแสวงหาเนื้อหา และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการแนะแนวให้สอดคล้องกับระดับอายุ 10 – 15 ปี

 

*หมายเหตุ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนบทความได้แบ่งเนื้อหาตามอายุที่กำหนดไว้เป็นเพียงการแบ่งตามแนวคิดของผู้เขียนบทความเอง ซึ่งเป็นแนวคิดส่วนตัว  ฉะนั้นบางแผนจึงอาจนำไปใช้แล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นได้  ผู้ที่จะนำแผนไปใช้ควรนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวบรรลุผลตามที่ผู้เขียนแผนตั้งใจไว้

 

 

หวังว่าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนเรียบเรียงสำหรับแจกให้นำไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมแนะแนวไม่มากก็น้อย