แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)                                                                       ชั้น............................

เรื่อง การสำรวจความต้องการด้านแนะแนว                                              เวลาจัดกิจกรรม  1  ชั่วโมง

วันที่    ……………………………

.............................................................................................................................................................

สาระสำคัญ

                      การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการ ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว  เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

 

จุดประสงค์การจัดกิจกรรม

                      1.   สำรวจความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนว

                      2.   สามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของตนเองที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวได้

 

สาระการเรียนรู้

                      - การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านความต้องการการแนะแนว

                     

                     

ชิ้นงาน/ภาระงาน

                      ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                      -  สังเกตพฤติกรรมการเข้ากิจกรรม

                      ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด

      -  การทำใบงานการสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

 

กิจกรรมการเรียนรู้

                      ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม

                      1.   ครูสร้างบรรยากาศก่อนการจัดกิจกรรมโดยถามคำถาม ดังนี้

                            “นักเรียนคิดว่า แนะแนวมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง”

                      2.   นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

                      3.   ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และแนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรม เรื่อง การสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

                      ขั้นกิจกรรม

                      4.   ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน และแจกกระดาษ A4 คนละแผ่น สีไม้ 1 ชุดต่อกลุ่ม 

                      5.   ให้แต่ละคนเขียนความต้องการของตนเองที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวในลักษณะของแผนผังความคิด  โดยกำหนดขอบเขตของความต้องการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงลงในกระดาษ แล้วนำมาเขียนลงกระดาษปรู๊ฟของกลุ่ม

                      6.   ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

                      7.   นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของตนเองที่มีต่อกิจกรรมแนะแนว

                      8.   นักเรียนร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจความต้องการ

                      ขั้นสรุป

                      9.   นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมสำรวจความต้องการด้านแนะแนว   เป็นการแสดงสำรวจข้อมูลพื้นฐานการจัดกิจกรรมแนะแนวที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของนักเรียนที่ต้องการแก้ไข

 

วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ  และแหล่งเรียนรู้

      1.   ใบงาน เรื่อง การสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

                      2.   กระดาษปรู๊ฟ

                      3.   ปากเคมี

                      4.   กระดาษ

                      5.   สี

 

การวัดผลและประเมินผล

                      การวัดผลระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้

                         -     สังเกตพฤติกรรม

                      การวัดผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้

                         - ตรวจผลงาน

 

วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

วิธีการ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน

เกณฑ์การผ่าน

P

ด้านทักษะกระบวนการ

- ตรวจใบงานการสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

 

- ใบงานการสำรวจความต้องการด้านแนะแนว

 

- นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับพอใช้ (2)  ขึ้นไป

A

ด้านเจตคติ

สังเกตพฤติกรรม

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มารยาทในการทำงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับพอใช้ (2)  ขึ้นไป

 

 

เกณฑ์การประเมินผลพฤติกรรม

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. ความมุ่งมั่น

   ในการทำงาน

ตั้งใจทำงานด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบส่งผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค

ตั้งใจรับผิดชอบ

ในการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย

รับผิดชอบและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

ขาดความตั้งใจ

ในการทำงาน

ไม่มีความขยัน

อดทนในการทำงาน

2. มีวินัย

ปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบในการทำงานด้วยตนเอง

ปฏิบัติตามข้อตกลง

ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่ต้องมีการตักเตือนบางครั้ง

ปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่ต้องมีการตักเตือนเป็นส่วนใหญ่

ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

3. ใฝ่เรียนรู้

มีความสนใจเรียน  ตั้งใจเรียน ฟังคำสั่ง คำชี้แจง      ไม่หยอกล้อหรือเล่นกัน  ซักถามปัญหาเพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียน

มีความสนใจเรียน  ตั้งใจเรียน ฟังคำสั่ง คำชี้แจง  ไม่หยอกล้อ

เล่นกัน

ทำกิจกรรม

แต่หยอกล้อเล่นกัน

มีการตักเตือน  1  ครั้ง

ไม่แสวงหาความรู้

หรือคัดลอกผลงานเพื่อน หรือหยอกล้อ

เล่นกัน มีการตักเตือน 2  ครั้งขึ้นไป

4. มารยาทใน 

   การทำงาน

มีความสนใจร่วมกิจกรรม แสดงสีหน้าสนใจ ตั้งใจฟังเพื่อน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มีความสนใจร่วมกิจกรรมแสดงสีหน้าสนใจ ตั้งใจฟังเพื่อน 

มีความสนใจร่วมกิจกรรม ส่งเสียงดังเป็นบางครั้ง

ไม่สนใจร่วมกิจกรรม  หรือก่อกวน

เพื่อน

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน              คะแนนในระดับ 4  เท่ากับ  ร้อยละ  80 – 100

                                                คะแนนในระดับ 3  เท่ากับ  ร้อยละ  70 – 79

                                                คะแนนในระดับ 2  เท่ากับ  ร้อยละ  60 – 69

                                                คะแนนในระดับ 1  เท่ากับ  ต่ำกว่าร้อยละ  60

 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน     ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์ระดับ 2  ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

                                                           (ลงชื่อ)………………………………

                                                                   (...........................................)

                                                                                   

                                                          วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรค

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 

                                       (ลงชื่อ)……………………………. ผู้ดำเนินกิจกรรม

                                                         (                               )

 

                                                  ............../................./................

 

ดาวนฃ์โหลดไฟล์

https://drive.google.com/file/d/0B69tLecBO3gwcXJKSk5maWlPMFE/edit?usp=sharing