แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง หน้าต่างหัวใจ

 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว                     หน่วยการเรียนรู้ 1                                     จำนวน 1  ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 เรื่อง  หน้าต่างหัวใจ                                    ปีการศึกษา 2551

 

สาระสำคัญ

        การอยู่รวมกันของคนในสังคม  ล้วนมีความแตกต่างกัน  แต่ขาดไม่ได้ คือ  การมองตนเอง และปรับปรุงตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1.  เพื่อให้นักเรียนเปิดเผยและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

       2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  และมีเจตคติที่ดีต่อการปรับปรุงตนเอง

 

สาระการเรียนรู้

        ในปัจจุบันการใช้ชีวิตเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและอยู่รอดอย่างปลอดภัย  ดังนั้นสิ่งที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีคือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นโดยใช้ทฤษฎีหน้าต่างหัวใจของ  โจฮารี่

 

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

           1. ครูผู้สอนกล่าวคำทักทาย  พร้อมกับตั้งคำถามว่า  นักเรียนมีเพื่อนสนิทกี่คนมีใครบ้าง  (ยกตัวอย่าง 2 คน)

ขั้นกิจกรรม

           1. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่คิดว่าสนิทที่สุดในห้องนี้

           2.  ครูอธิบายแนวคิดของหน้าต่างหัวใจ

           3.  เมื่ออธิบายเสร็จครูแจกใบงานที่ 1  เรื่อง  “หน้าต่างหัวใจ”  โดยให้ผู้เรียนแต่ละครูทำใบงานโดยห้ามถามห้ามดู  หรือห้ามลอกกัน  เป็นเวลา 5  นาที

           4.  นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม และส่งตัวแทนออกมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าต่างหัวใจของตนเอง และเพื่อน  คือ  พฤติกรรมเกี่ยวส่วนต่าง ๆ เช่น จุดเปิดเผย  จุดบอด  จุดปกปิด   และอื่น ๆ  ที่เราไม่รู้และคนอื่นไม่รู้

           5.  ผู้สอนซักถามผู้เรียนที่ออกมาเป็นตัวอย่าง  ดังนี้

                - มีความรู้สึกอย่างที่เพื่อนสนิทวิจารณ์จุดบอดของตนเอง

                - การที่นักเรียนวิจารณ์เพื่อนักเรียนกระทำไปด้วยเจนาอย่างไร  ต่อเพื่อนสนิทของนักเรียน

                - การที่ได้เปิดเผยพฤติกรรมปกปิดของตนให้เพื่อนทราบมีความรู้สึกอย่างไร 

ขั้นสรุป

        1.  ครูอธิบายสรุปแนวคิดที่อาศัย  “หน้าต่างหัวใจ”  เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อรู้จักตนเอง  และผู้อื่นให้ดีขึ้นให้กับผู้เรียนฟัง

        2.  นักเรียนรับใบงานที่ 2  เรื่อง  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

 

สื่อและอุปกรณ์

       1. ใบงานที่ 1  เรื่อง  หน้าต่างหัวใจ

       2.  ใบงานที่ 2  เรื่อง  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

      3.  ใบความรู้

     4.  ปากกาหรือดินสอ

 

การวัดและประเมินผล

     1.  สังเกตจากความสนใจ

    2.  สังเกตจากการนำเสนิงานและการแสดงความคิดเห็น

   3.  ตรวจข้อมูลจากใบงาน

 

                                                          ใบความรู้             

                                                  เรื่อง    หน้าต่างหัวใจ

พฤติกรรมของบุคคล  แบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ตามแนวคิดของโจฮารี่  คือ

1.  บริเวณเปิดเผย (ตนเองและผู้อื่นรู้)

2. บริเวณจุดบอด (ตนเองไม่รู้แต่คนอื่นรู้)

3.  บริเวณปกปิด  (ตนเองรู้แต่คนอื่นไม่รู้)

4. บริเวณอวิชชา (ตนเองไม่รู้และผู้อื่นไม่รู้)

เปิดเผย

 

จุดบอด

 

 

ปกปิด

 

 

อวิชชา

 

 

 

 

                                            ใบงานที่ 1  เรื่อง  หน้าต่างหัวใจ

 

จุดบกพร่อง  ข้อด้อยของตนเอง

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

จุดบอดของเพื่อน

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

                          ใบงานที่ 2   เรื่อง  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

 

นักเรียนได้ข้อคิดจากกิจกรรมนี้อย่างไรบ้าง

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

นักเรียนจะปรับปรุง/พัฒนาตนเองอย่างไร

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

 

***หมายเหตุ***

ช่วงนี้นำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเก่า ๆ  มาเล่าใหม่  สำหรับผู้สนใจก็ลองพิจารณาปรับปรุงกันอีกทีนะครับ  เนื่องจากแผนเหล่านี้ไม่ค่อยสมบูรณ์   (แผนนี้รู้สึกว่าจะงงไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเขียนร่วมกันเพื่อนนานแล้ว)  เอาเป็นว่ารอของใหม่ที่จะทยอยแจกในอนาคตแล้วกันนะครับ

เพราะช่วงนี้อยากจะนำเอาของเก่ามาเรียงไว้ก่อน  เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงว่ากว่าจะดีขึ้นมันต้องเละเทะไม่ได้เรื่องมาก่อน 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

 

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.