คำชี้แจงแผนการจัดการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับ 18 – 25  ปี

 

ระดับ 18 – 25  ปี

 

เป็นช่วงวัยของการเป็นกึ่งวัยรุ่น กึ่งผู้ใหญ่  แต่พฤติกรรมยังเป็นวัยรุ่น ชอบสนุกสนานร่าเริง

ควรจัดกิจกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะความคิด  การวางแผนอนาคต  การวางแผนการศึกษา การวางแผนการทำงาน และส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้ตามลำดับอายุ

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมผู้เขียนจะพยายามแสวงหาเนื้อหา และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการแนะแนวให้สอดคล้องกับระดับอายุ 18 – 25 ปี

 

*หมายเหตุ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนบทความได้แบ่งเนื้อหาตามอายุที่กำหนดไว้เป็นเพียงการแบ่งตามแนวคิดของผู้เขียนบทความเอง ซึ่งเป็นแนวคิดส่วนตัว  ฉะนั้นบางแผนจึงอาจนำไปใช้แล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นได้  ผู้ที่จะนำแผนไปใช้ควรนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวบรรลุผลตามที่ผู้เขียนแผนตั้งใจไว้

 

 

หวังว่าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนเรียบเรียงสำหรับแจกให้นำไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมแนะแนวไม่มากก็น้อย