คำชี้แจงแผนการจัดการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับ 25 – 50  ปี

 

ระดับ  25 – 50  ปี

 

ก้าวเข้าสู่วัยทำงาน  มีความคิดเป็นผู้ใหญ่  วางแผนสร้างความมั่นคง และความสำเร็จในชีวิต

ควรจัดกิจกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะความคิด  การวางแผนการทำงาน  วางแผนการสร้างความสำเร็จในชีวิต และส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้ตามลำดับอายุ

 

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมผู้เขียนจะพยายามแสวงหาเนื้อหา และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการแนะแนวให้สอดคล้องกับระดับอายุ 25 – 50 ปี

 

*หมายเหตุ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนบทความได้แบ่งเนื้อหาตามอายุที่กำหนดไว้เป็นเพียงการแบ่งตามแนวคิดของผู้เขียนบทความเอง ซึ่งเป็นแนวคิดส่วนตัว  ฉะนั้นบางแผนจึงอาจนำไปใช้แล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นได้  ผู้ที่จะนำแผนไปใช้ควรนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวบรรลุผลตามที่ผู้เขียนแผนตั้งใจไว้

 

 

หวังว่าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนเรียบเรียงสำหรับแจกให้นำไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมแนะแนวไม่มากก็น้อย