คำชี้แจงแผนการจัดการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับ 50  ปีขึ้นไป

 

ระดับ 50  ปีขึ้นไป

 

ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลง  ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย  พัฒนาการเรียนรู้ช้าลง

ควรจัดกิจกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกับอารมณ์  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้ตามลำดับอายุ

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมผู้เขียนจะพยายามแสวงหาเนื้อหา และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการแนะแนวให้สอดคล้องกับระดับอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

*หมายเหตุ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนบทความได้แบ่งเนื้อหาตามอายุที่กำหนดไว้เป็นเพียงการแบ่งตามแนวคิดของผู้เขียนบทความเอง ซึ่งเป็นแนวคิดส่วนตัว  ฉะนั้นบางแผนจึงอาจนำไปใช้แล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นได้  ผู้ที่จะนำแผนไปใช้ควรนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวบรรลุผลตามที่ผู้เขียนแผนตั้งใจไว้

 

 

หวังว่าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนเรียบเรียงสำหรับแจกให้นำไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมแนะแนวไม่มากก็น้อย