มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 

 

มาตรฐานความรู้ที่ 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

มาตรฐานความรู้ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ที่ 3  การจัดการเรียนรู้

มาตรฐานความรู้ที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู

มาตรฐานความรู้ที่ 5  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

มาตรฐานความรู้ที่ 6  การบริหารจัดการในห้องเรียน

มาตรฐานความรู้ที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา

มาตรฐานความรู้ที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

มาตรฐานความรู้ที่ 9  ความเป็นครู