สาระน่ารู้สายครู : กฎหมายการศึกษา

 

 

ความรู้พื้นฐานสำหรับครู

กฎหมายการศึกษา  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย  หมวดต่าง ๆ  9  หมวด และบทเฉพาะกาล  คือ

หมวด 1  บททั่วไป

หมวด 2  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

หมวด 3  ระบบการศึกษา

หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา

หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา

               ส่วนที่ 1  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

               ส่วนที่ 2  การบริหารและจักการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               ส่วนที่ 3  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

หมวด 7  ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

และบทเฉพาะกาล

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

25  กันยายน  2557