Print
Category: ความรู้พื้นฐานสำหรับครู
Hits: 1165

โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์แห่งแรกของประเทศไทย

 

 

                หลังจากมีการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีแบบแผนอย่างเป็นทางการมากขึ้น  ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชการที่ 5  พระองค์ทรงจ้างครูชาวอังกฤษเข้ามาสอนหนังสือให้กับเจ้าฟ้าและเจ้านายในวัง  โดยครูชาวอังกฤษได้จักทำแบบเรียน  แบบฝึกต่าง ๆ  ตลอดจนร่วมวางแผนหลักสูตรให้กับโรงเรียนหลวง  คือ  โรงเรียนราชกุมารและโรงเรียนราชกุมารี 

                และในปี  พ.ศ. 2435  ได้เปิดโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย  เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านการฝึกหัดครูของประเทศไทย  โดยมีมิสเตอร์กรีนรอด ชาวอังกฤษเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ 12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2535   ณ  บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก   ตำบลสวนมะลิ  ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ  สังกัดกระทรวงธรรมการ   ซึ่งมีแบบแผนการจัดการศึกษาตามแบบของอังกฤษ   และหลังจากนั้นได้มีพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการผลัดเปลี่ยนครูใหญ่ และสถานที่สำหรับการเรียนการสอนหลายแห่งเรื่อยมา

โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการผลิตครู  อาจารย์เพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา และการขยายตัวในการจัดการศึกษาของชาติไทย 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

29/03/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต