การจัดแบ่งแผนกการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม ครั้งแรกของประเทศไทย

 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทรงวางรากฐานการศึกษาของไทยต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  

                ปี  พ.ศ. 2494  มีการแบ่งแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม  ออกเป็น  3  ประเภท

คือ  มัธยมวิสามัญศึกษา   มัธยมอาชีวศึกษา    มัธยมสามัญศึกษา

การแบ่งแผนการจัดการศึกษา  ได้อาศัยรูปแบบการศึกษาของอังกฤษ  ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

โดยประเทศอังกฤษ  มีการแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น  3  ประเภท  คือ

1. Grammar   Secondary  School

2. Technical   Secondary   School

3. Modern   Secondary   School

 

Grammar   Secondary  School

มัธยมวิสามัญศึกษา  

**เน้นสาระการศึกษา  วิชาการเป็นสำคัญ

 

Technical   Secondary   School

มัธยมอาชีวศึกษา

**เน้นสาระวิชาชีพเป็นสำคัญ

 

Modern   Secondary   School

มัธยมสามัญศึกษา

**เน้นวิชาสามัญเป็นสำคัญ

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

29/03/2558

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต