การแบ่งแผนกการศึกษา ครั้งแรกของประเทศไทย

 

 

การพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้ริเริ่มและพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบแบบแผน  โดยยึดแนวการจัดระบบการศึกษาของอังกฤษเป็นรากฐานสำคัญในช่วงต้น

                ปี พ.ศ.  2475  แผนการจัดการศึกษา  ได้แยกแผนกการศึกษาออกเป็น 2  แผนก  คือ   สายสามัญศึกษา  และสายวิสามัญศึกษา 

สายสามัญศึกษา   จัดการเรียนการสอน วิชาสามัญ

สายวิสามัญศึกษา  จัดการเรียนการสอน  วิชาเพื่อประกอบวิชาชีพ  เช่น  ครู  แพทย์ ฯลฯ

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

30/03/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต