ประวัติการกำเนิดกิจการเนตรนารี

 

 

 

รัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใฝ่พระทัยและศึกษาเรื่องกิจการลูกเสือ ในต่างประเทศ  โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell)  ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกของโลก  เพื่อใช้ในการฝึกทหารเด็กเพื่อเป็นหน่วยสอดแนมในการรบ  ประสบความสำเร็จด้วยดี  หลังจากที่พระองค์นิวัติสู่ประเทศไทย ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เมื่อ  วันที่ 6  พฤษภาคม  2454   ภายในระยะเวลา 2  เดือนที่ฝึกหัดกองเสือป่า  พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก  ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการ  ณ  วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454   ประเทศไทยจึงเป็นประเทศอันดับที่ 3  ที่มีการจัดกิจการลูกเสือขึ้น

 

ในเวลาต่อมาพระองค์ทรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมกิจการลูกเสือสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง  ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งลูกเสือหญิง  พระราชทานนามกิจการลูกเสือหญิงว่า   “เนตรนารี”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีและเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ในการจัดหาเสบียงและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกองเสือป่า

กองแรกเนตรนารีกองแรกของไทย  คือ กองเนตรนารี โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

กิจการเนตรนารีจึงถือกำเนิดขึ้นหลังจากกิจการลูกเสทอเจริญก้าวหน้าควบคู่กันไป

 

 

                                                                                                                           

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

01/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต