โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในครั้งแรกของไทย  เริ่มต้นจากโรงเลี้ยงเด็ก  เนื่องด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชการที่ 5  ทรงให้ความสำคัญกับการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับนานาประเทศ  เนื่องจากการศึกษาไทยในอดีตยังคงขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยมีการจัดตั้ง  โรงเรียนสำหรับราชกุมารและราชกุมารี  มีการว่าจ้างครูชาวอังกฤษเป็นผู้จัดการเรียนการสอน  สร้างแบบเรียน  แบบฝึกหัด  และร่วมวางแผนการการศึกษา  ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวของราษฎร์ เวลาต่อมาได้มีการนำแนวคิดการจัดการศึกษาเผยแพร่ในประเทศไทยมากขึ้น  แนวคิดการศึกษาแบบตะวันตกจึงมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาในช่วงเริ่มต้นอย่างมากโดยเฉพาะแนวคิดรูปแบบการจัดการศึกษาแบบอังกฤษ  ทำให้เกิดรูปแบบการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียกว่า  “อนุบาล”  โดยแนวคิดการจัดการศึกษาแบบอนุบาลนั้นได้รับอิทธิจากรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของเฟรอเบลและมอนเตสซอรี่  ซึ่งโรงเรียนราษฎร์ได้เปิดตัวขึ้น  3  แห่งคือ  วัฒนาวิทยาลัย   มาแตร์เดอี   และราชินี   

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

05/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต