การพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับครูผู้สอน

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับครูผู้สอน

สำหรับหมวดหมูนี้ ผู้เขียนต้องการนำเสนอสาระประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยที่รวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องปรับปรับและพัฒนาตนเองในการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับครูผู้สอน  การสร้างสื่อการเรียนรู้  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ก็ดี  ครูส่วนหนึ่งมีความรู้ความชำนาญในการจัดทำสื่อหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ออกมาเป็นผลงานได้ดี  แต่ก็มีครูผู้สอนอีกส่วนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเพราะไม่ชำนาญในเรื่องราวเหล่านี้  จึงทำให้เกิดจุดอ่อนในการพัฒนาผลงานวิชาการที่จะก่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อีกทั้งผลงานวิชาการบางส่วนที่จัดทำเพื่อเพิ่มวิทยฐานะดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้ระบบการพัฒนาการศึกษาดีขึ้น ดังที่เห็นเป็นข่าวและข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา เพียงแต่ช่วยให้ผู้สอนมีเงินวิทยฐานะเพิ่มขึ้นเท่านั้น  จึงไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบการศึกษาที่แท้จริงเลย

เพื่อประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และต่อตัวผู้สนใจพัฒนาผลงานวิชาการ  ผู้เขียนหวังว่าผลงานเขียนต่าง ๆ ในหมวดนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนและผลงานวิชาการของท่านแบบฟรี ๆ ด้วยฝีมือของท่านเอง

 

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือชุมชนนิวแนว

 

https://www.facebook.com/newsguidance