ความหมายของนิทาน

 

จากความหมายของนิทานที่ผู้รู้ต่าง ๆ  ให้ความหมายและจำกัดความเอาไว้มากมาย  บางท่านอธิบายไว้ว่า  นิทาน หมายถึง  เรื่องเล่า  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  สังคมของท้องถิ่นต่าง ๆ  ความเชื่อ  คติสอนใจ โดยผ่านการเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  เพื่อความเพลินเพลิน  เพื่อความแฝงแง่คิด  มุมมอง  คติสอนใจ และหลักการดำเนินชีวิต  ตามแต่เป้าหมายของเรื่องเล่านั้น ๆ

ซึ่งผลจากการให้ความหมาย  นิยาม  เกี่ยวกับนิทาน  พอสรุปได้ว่า

 

นิทาน  หมายถึง  เรื่องราวที่เราสืบต่อกันมา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  เรื่องราวเพื่อความเพลิดเพลิน  เพื่อแฝงแง่คิด  เพื่อแฝงทัศคติ  เพื่อแฝงความเชื่อความศรัทธา  เพื่อแฝงคุณธรรมความดีงาม  เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในอดีต  ผ่านเรื่องราวตัวละคร  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้ฟังได้คล้อยตามเนื้อหาที่เล่าตามท้องเรื่องนั้น ๆ

 

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  ตุลาคม  2557