ปฐมฤกษ์แนะแนววิชาการ

 

เหตุผลของการแนะแนววิชาการ

 

แนะแนววิชาการสร้างขึ้นเพื่อการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สำหรับผู้ปกครอง และท่านผู้สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้หรือสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของตนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของตนเอง

ตลอดจนถึงการทำรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้นำความรู้เรื่องการจัดพิมพ์รายงานไปใช้ในการเรียน และผู้สอนบางท่านที่อาจลืมวิธีการเขียนรายงาน 5 บท และรายงานต่าง ๆ สามารถมาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตามความต้องการ

เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

รักการเรียนรู้

ทบทวนความรู้

ท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความใหม่ ๆได้เป็นประจำครับ ฟรี..

 

เขียน วันที่ 03/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู