สำหรับการทำรายงานวิชาการและการทำรายงานต่างๆ ผู้สนใจควรมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์ผลงานโดยละเอียด เพื่อให้ผลงานที่เขียนขึ้นมีสาระที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้องตามรูปแบบมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ เช่น

1. รูปแบบการเขียนรายงาน

2. ความรู้พื้นฐานเรื่องกระดาษ

3. ความรู้พื้นฐานเรื่องการพิมพ์

4. ความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดเส้นขอบกระดาษก่อนพิมพ์

5. ความรู้พื้นฐานเรื่องการกำหนดขนาดหัวเรื่อง ขนาดอักษร รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ

6. ความรู้พื้นฐานเรื่องการวรรคตอนต่าง ๆ

7. ความรู้พื้นฐานเรื่องเครื่องหมายต่าง ๆ

8. ความรู้พื้นฐานเรื่ององค์ประกอบของรายงาน เช่น

8.1 รู้จักกับองค์ประกอบส่วนหน้า

8.2 รู้จักกับองค์ประกอบส่วนเนื้อหา

8.3 รู้จักกับองค์ประกอบส่วนอ้างอิง

8.4 รู้จักกับองค์ประกอบเพิ่มเติม

9. ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ

10. ความรู้พื้นฐานการการนำเสนอตาราง แผนภูมิหรืออื่น ๆ

11. ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพผลงาน

12. ความรู้พื้นฐานเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา

13. ความรู้พื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา

14. ความรู้พื้นฐานเรื่องสื่อการเรียนรู้

15. ความรู้พื้นฐานเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา

16. ความรู้พื้นฐานเรื่องการสำรวจความต้องการทางการเรียนรู้

17. ความรู้พื้นฐานเรื่องการวางแผนการพัฒนาการเรียนรู้

 

18. ความรู้พื้นฐานเรื่องการกำหนดขั้นตอนการเรียนรู้

 

19. ความรู้พื้นฐานเรื่องการกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้

20. ความรู้พื้นฐานเรื่องการสร้างเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้

21. ความรู้พื้นฐานเรื่องการทดสอบการเรียนรู้

22. ความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดสถานที่การเรียนรู้

23. ความรู้พื้นฐานเรื่องการแก้ไขปรับปรุงการเรียนรู้

24. ความรู้พื้นฐานเรื่องการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเรียนรู้

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจจัดทำรายงานต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญทั้งในระดับการเขียนรายงานขั้นพื้นฐานและในการเขียนรายงานระดับสูง ซึ่งท่านสามารถนำแนวทางที่ผู้เขียนกำหนดไว้ไปต่อยอดพัฒนาผลงานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางการเรียนรู้ควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย จะทำให้การทำรายงานของท่านมีคุณภาพตามความคาดหวัง

ขอให้ประสบความสำเร็จกับการเขียนรายงาน

สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกับ newnaew.net สามารถสืบค้นเนื้อหาตามหัวเรื่องที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้ได้ตามความสนใจ

 

เขียน วันที่ 14/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู