รายงานต่างๆ มักจะมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะรายงานวิชาการของนักศึกษา เช่น การทำรายงานการศึกษาเอกเทศ การทำรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ การทำรายงานภาคนิพนธ์ การทำรายงานวิทยานิพนธ์ การทำรายงานดุษฎีนิพนธ์ การทำรายงานการวิจัย เป็นต้น

ซึ่งส่วนประกอบโดยส่วนใหญ่นิยมกำหนดขึ้นตามองค์ประกอบดังนี้

- องค์ประกอบส่วนหน้า

- องค์ประกอบส่วนเนื้อหา

- องค์ประกอบส่วนอ้างอิง

- องค์ประกอบส่วนเพิ่มเติม

 

องค์ประกอบส่วนหน้า ได้แก่

ปกนอก

ปกใน

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตางราง

สารบัญแผนภูมิ/สารบัญภาพ

 

องค์ประกอบส่วนเนื้อหา ได้แก่

บทที่ 1/บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษา

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

 

องค์ประกอบส่วนอ้างอิง ได้แก่

การเขียนเชิงอรรถ

การเขียนอ้างอิง

การเขียนบรรณนุกรม

 

องค์ประกอบส่วนเพิ่มเติม ได้แก่

ภาคผนวก

ภาคผนวกจะมีการแบ่งออกเป็นภาคผนวกต่างๆ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการนำมาประกอบในรายงาน

 

ฉะนั้นในการทำรายงานแต่ละครั้งควรศึกษาตัวอย่างและองค์ประกอบของรายงานให้ละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำรายงานให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

เขียน วันที่ 14/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู