แนวทางการพัฒนากิจกรรมแนะแนว

 

สาเหตุที่กิจกรรมแนะแนวถูกมองข้าม

เกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน  หนึ่งในนั้นคือการจัดกิจกรรมแนะแนวส่วนใหญ่เราไม่มีการวัดผลประเมินที่มีเกณฑ์การประเมินเหมือนกับสาระการเรียนรู้อื่น

  เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ และยังมีส่วนในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ

 

ซึ่งการวัดของการจัดกิจกรรมแนะแนว  วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดเด็กนักเรียนก็ผ่านกิจกรรม

นอกเหนือจากนั้น  ส่วนใหญ่เรายังขาดการวัดผลที่ใกล้เคียงกับสาระอื่น  จึงเป็นข้อบกพร่องในสายตาของนักวิชาการทางการศึกษา

 

ฉะนั้นจะเป็นการดีมาก  ถ้าหากครูแนะแนวจะมีการเขียนแผนการจัดกิจกรรม และวัดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่สามารถวัดผลความสำเร็จของกิจกรรมเป็นตัวเลข หรือรายงานผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  จะทำให้แนะแนวในยุคปัจจุบันพัฒนาไปอีกขั้นและสร้างบรรทัดฐานให้ผู้หลักผู้ใหญ่สายวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว ไม่ได้มีดีเฉพาะ 5 บริการหลักที่เป็นภาระสำคัญอันหนักหน่วงของครูแนะแนว เช่น  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การให้บริการให้คำปรึกษา  การจัดวางตัวบุคคล  บริการสารสนเทศ  การติดตามผลประเมินผล

 

และที่สำคัญการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจำเป็นที่ครูแนะแนวเราจะต้องสรรหาเนื้อหาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันและยุคต่อ ๆ ไป  แนะแนวจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น  เป็นภาระที่หนักมากเมื่อเทียบกับสาระการเรียนรู้หลักที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้

 

และหากเทียบกับปริมาณครูแนะแนวกับจำนวนนักเรียนแล้ว   ครูแนะแนวยังมีจำนวนไม่สมดุลกับนักเรียนที่มีจำนวนมากต่อครูแนะแนว 1 คน  ทำให้ภาระหน้าที่ครูแนะแนวมีปริมาณมากจนส่งผลกระทบให้ภาระงานในการสรรหาเนื้อหาและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ได้ไม่เต็มกำลัง

 

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาแบบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีเกณฑ์การวัดและประเมินประกอบการจัดกิจกรรม  น่าจะช่วยให้กิจกรรมแนะแนวดูดีในสายตาของนักวิชาการ  ดังนั้นผู้เขียนจึงขอนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดของผู้เขียนเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องแนะแนวทุกท่านลองพิจารณาและนำไปใช้ตามความเหมาะสม

 (หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องของอภัย และติเตือนได้ ผู้เขียนยินดีรับฟังและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในส่วนรายละเอียดที่นำเสนอองค์ประกอบและแบบวัดขอนำเสนอไว้ในแนะแนววิชาการ 

สำหรับแผนที่แจกให้ทุกท่านที่สนใจเข้าไปดูในส่วนของแผนต่าง ๆ ตามหัวข้อที่เมนูแผนนะครับ

จะทยอยแจกเรื่อย ๆ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556