ปัจฉิมนิเทศ  หมายถึง

 

ปัจฉิม  คือ  หลังสุด     นิเทศ  คือ  ชี้แจง 

รวมแล้วจึงหมายถึง  การทำความเข้าใจและชี้แจง หลังสิ้นสุดทำการต่าง ๆ

 

เมื่อสิ้นกิจกรรมใด ๆ  ก็ตามจะขาดไม่ได้คือ  การปัจฉิมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล และให้แนวทางในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

 

 

เช่น  เมื่อสำเร็จการศึกษาการปัจฉิมนิเทศจะเป็นการให้โอวาท  อวยพร  ให้แนวทางในการวางตน  เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียน นักศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ  สู่สังคมความเป็นจริง  ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร  สถาบันให้เหนี่ยวแน่น