การศึกษา คืออะไร

 

 

การศึกษา   หมายถึง   การฝึกฝน  อบรม แสวงหาความรู้  ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีแบบแผน  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาให้สูงขึ้น