การศึกษากับการเรียนรู้ต่างกันอย่างไร

 

 

การศึกษากับการเรียนรู้เกี่ยวพันกัน เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา  เพราะการเรียนรู้เกิดจากการสร้างประสบการณ์  ส่วนการศึกษาคือ คือ แนวทางการฝึกฝน  อบรม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ