การเขียนเค้าโครงรายงาน

 

การเขียนเค้าโครงที่นิยมกำหนดเค้าโครงกันโดยทั่วไป  นิยมกำหนดดังนี้

1.  ชื่อเรื่อง

2.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

3.  จุดประสงค์ของการศึกษา

4.  ขอบเขตของการศึกษา

5.  ข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8.  สมมติฐานของการศึกษา

9.  วิธีดำเนินการศึกษา

10.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

11.  งบประมาณที่ใช้ในการศึกษา

12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

13.  ผู้รับผิดชอบ

14.  ข้อมูลอ้างอิง

 

 

ซึ่งการเขียนเค้าโครงการศึกษาแต่ละแห่งอาจมีการกำหนดหัวข้อเพิ่มหรือลดตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษานั้น ๆ

 

ประโยชน์ของการเขียนเค้าโครง

 เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นทราบถึงเรื่องงราวในข้างต้นที่เรากำลังจะศึกษา  ว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด  มีประโยชน์หรือไม่  และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่  ฉะนั้นการเขียนเค้าโครงที่น่าสนใจและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนย่อมทำให้ผู้ศึกษาท่านนั้น ๆ  สามารถประสบความสำเร็จในการศึกษาค้าคว้าได้จริง  และมีผลงานการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

การเขียนเค้าโครงที่ดี

จะต้องปรึกษาที่ปรึกษาให้ดี  และเลือกหัวเรื่องที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  และประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการตัดสินใจของผู้ศึกษาเอง  ตลอดจนต้องมีความมั่นในในตนเองว่าท่านสามารถทำได้  จึงจะทำให้ผลงานการศึกษาสำเร็จได้ด้วยดี

 

การกำหนดชื่อเรื่อง

เป็นหัวใจสำคัญของงานว่ามีความน่าสนใจหรือ  การเลือกหัวเรื่องที่ศึกษา  ควรเป็นหัวเรื่องที่ผู้ศึกษามีความสนใจ  และควรเขียนให้ชัดเจน  ไม่ควรใช้สำนวนที่วกวนจะทำให้ผู้อ่านงง  และไม่สนใจในเรื่องที่ผู้ศึกษาศึกษาขึ้น  ควรตั้งชื่อให้ตอบโจทย์ง่าย ๆ  คือ

ศึกษาเรื่องอะไร  ศึกษาใคร  ที่ไหน  เมื่อไร  ถ้าหากเขียนแล้วตอบโจทย์ที่กล่าวมาครบถ้วนตรงไปตรงมาจะทำให้เรื่องที่ศึกษามีความน่าสนใจมากขึ้น

 

การกำหนดความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ส่วนนี้คือจุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้เค้าโครงรายงานมีความน่าสนใจ  เช่น มีประโยชน์อย่างไร  แล้วทำไมถึงต้องศึกษา โดยบอกให้ผลให้ผู้อื่นทราบถึงการศึกษาของเรา  

 

การกำหนดจุดประสงค์ของการศึกษา

สำหรับการเขียนจุดประสงค์การศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการศึกษา  และผู้อื่นสามารถทราบถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

 

การกำหนดขอบเขตของการศึกษา

สำหรับการกำหนดขอบเขตของการศึกษาเป็นการบอกถึงขอบเขตต่าง ๆ  ในการศึกษา เช่น  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ขอบเขตด้านเวลา  ขอบเขตด้านตัวแปร

 

การกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา

เป็นการแจ้งให้ผู้อ่านทราบเหตุผลบางประการของผู้ศึกษา

 

การกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ

เป็นการกำหนดคำศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจเค้าโครงเข้าใจตรงกันกับผู้ศึกษา

 

การกำหนดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็นการเรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ผู้ตรวจเค้าโครงทราบถึงความตั้งใจและการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง  สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงถึงการศึกษาค้นคว้าเอกสารอย่างจริงจังในเรื่องที่ต้องการศึกษา 

 

การกำหนดสมมติฐานของการศึกษา

เป็นการกำหนดที่ที่อาจจะขึ้นในการศึกษา

 

การกำหนดวิธีดำเนินการศึกษา

เป็นการอธิบายวิธีดำเนินการศึกษาพอสังเขปเพื่อให้ผู้ตรวจเค้าโครงทราบแนวทางการดำเนินงานของผู้ศึกษา

 

การกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

เป็นการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  ตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการจนถึงวันสุดท้ายของการศึกษา  เพื่อความชัดเจน

 

งบประมาณที่ใช้ในการศึกษา

บอกรายละเอียดของงบประมาณต่างๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

แจ้งให้ผู้ตรวจเค้าโครงทราบถึงประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาของผู้ศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อบอกตัวตนของผู้ศึกษา

 

ข้อมูลอ้างอิง

 

แสดงที่มาของเอกสารที่นำมาใช้ประกอบการศึกษาในส่วนต่าง ๆ