วิทยาลัยต่างจากมหาวิทยาลัยอย่างไร

แปลตามความหมายของของพจนานุกรม
วิทยาลัย คือ สถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัย คือ สถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่จัดการศึกษาเฉพาะทางหลากหลายสาขา

มหา แปลว่า ใหญ่

ด้วย เหตุผลนี้เองจึงมีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เรียงลำดับกันไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มีวิทยาลัยด้วย เช่น มหาวิทยาลัย มีวิทยาลัยการดนตรี มีวิทยาลัยการแพทย์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยจึงเป็น การร่วมเอาสาขาวิชา แขนงวิชา ภาควิชาต่าง ๆ มาจัดอยู่ในความดูแล มีสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ กำกับดูแลคุณภาพ