บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพอย่างไร

ตอบคำถาม

งานแต่ละประเภทให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น งานบริการ งานขายสินค้า ส่วนใหญ่จะต้องมีบุคลิกภาพดี สะอาด พูดจาสุภาพ ก็จะทำให้มีโอกาสขายสินค้าได้สูงขึ้น
งานประเภทใช้กำลังกาย บุคลิกภาพของผู้ประกอบอาชีพนี้ ก็จะต้องมีลักษณะความแข็งแรงทางร่างกายสูง
งาน ประเภทค้าขายสินค้าอาหารต่าง ๆ บุคลิกภาพของคนประกอบอาชีพนี้ก็ควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม คือ แต่งตัวสะอาด รัดกุม เรียบร้อย ก็จะทำให้มีโอกาสขายสินค้าหรืออาหารได้ดีกว่าคนที่แต่งตัวสกปรก เสื้อผ้าเก่า ๆ ดำๆ ไม่เรียบร้อย เป็นต้น เพราะการทำอาหารต้องทำด้วยความสะอาดจึงจะทำให้อาหารน่ารับประทาน ถูกหลักอนามัย พื้นฐานก่อนซื้อคนทุกคน มักจะมองการแต่งตัวของแม่ค้า พ่อค้าก่อนเป็นอันดับแรก เพราะแสดงถึงการรักความสะอาดของคนขาย ว่างั้น
และอาชีพอื่น ๆ ก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามลักษณะของอาชีพนะครับ ขออธิบายเท่านี้นะครับ