Print
Category: หนังสือน่าอ่าน
Hits: 1461

 

หนังสือน่าอ่าน (อาจารย์มืออาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนา)

 

ชื่อหนังสือ อาจารย์มืออาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนา

บรรณาธิการ ไพฑูรย์ สินลารัตน์

จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

หนังสือดีอีกเล่มที่ผมไปเจอในร้านหนังสือมือสอง เลยซื้อเก็บมาไว้สะสม

หลังจากอ่านจบแล้วก็ถือว่าได้อะไร ๆ มากกว่าที่คิด ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านอีกเล่มสำหรับครูอาจารย์ที่อยู่ในสายการสอน สามารถนำแนวคิดดี ๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ดี มีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจหลาย ๆ เรื่อง เช่น การเรียนรู้โดยใช้ทีม การเรียนรู้ที่มีการวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญา เป็นต้น

 

 

ลองหามาอ่านดูนะครับได้สาระความรู้อีกแง่มุมดี ๆ ที่น่ารู้ครับ