พุทธศาสตร์กับการแนะแนว

พระพุทธเจ้า ผู้เป็นนักแนะแนวชาวโลกด้วยหลักธรรมที่น่าค้นหาและน่าศึกษาตามแบบพุทธิปัญญา

เนื่องจากศาสนาพุทธมีแนวทางที่ใกล้เคียงกับการแนะแนวของตะวันตกที่น่าสนใจหลายประการ

ผู้เขียนจึงต้องการนำเสนอแนวคิดการแนะแนวแบบพุทธให้ผู้สนใจได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามหลักความเป็นจริง

ฉะนั้นเนื้อหาและบทความที่นำมากล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน ผู้สนใจจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับอ่าน รับฟัง

สำหรับผู้สนใจควรวางใจให้เป็นกลาง โดยไม่นำเรื่องศาสนามาเป็นตัวตัดสิน

เราพิจารณากันด้วยหลักการและเหตุผลจึงจะเกิดประโยชน์กับทุกคน ทุกฝ่าย เพราะสิ่งใดที่ดีย่อมเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แม้กระทั้งการแนะแนวแบบวิถีพุทธที่ผู้เขียนนำเสนอ หากเราวางใจเป็นกลาง สิ่งที่เราได้อ่านอาจจะก่อให้เกิดประโยชนไม่มากก็น้อย ผู้เขียนเพียงหวังว่าแนวคิดทางพุทธน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ความรู้ไม่มีแบ่งแยก ทุกคนเรียนรู้ได้เท่าๆ กัน

 

 

จากการศึกษาและการอ่านหนังสือเล่มเก่าๆ หลายเล่ม เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมุ่งเป้าหมายทฤษฎีและเนื้อหาไปทางทฤษฎีตะวันตก ซึ่งเป็นเพียงซีกหนึ่งของแนะแนว ไม่ครอบคลุมแนะแนวทั้งหมด เป็นเพียงเศษเสี้ยวของแนะแนวเท่านั้น

เพราะส่วนใหญ่แล้วทฤษฎีแนะแนวที่นำมาใช้กันในประเทศไทย ประกอบไปด้วย

แนะแนวการศึกษา

แนะแนวอาชีพ

แนะแนวส่วนตัวและสังคม

บริการแนะแนว 5 บริการ

และทฤษฎีจิตวิทยาและการแนะแนวแบบตะวันตก

ซึ่งยังไม่ถึงแก่นแท้ของความจริงในตัวตนของมนุษย์

หลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือจิตวิทยาเบื้องต้นของอาจารย์กาญจนา คำสุวรรณ

ท่านเขียนถึงจิตวิทยาตะวันออกว่ายังไม่ค่อยมีใครศึกษามากนักเป็นที่น่าสนใจและน่าเสียดายในเวลาเดียวกัน

ผมจึงสนใจสานต่อในการศึกษาเรื่องของการแนะแนว และจิตวิทยาในตะวันออก

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะแนวคิดแบบพุทธที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและจิตวิทยา น่าสนใจและน่าศึกษามาก

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนคิดว่า พุทธศาสตร์กับการแนะแนวแบบฉบับตะวันออก

น่าจะแบ่งเป็น แนะแนวชีวิต แนะแนวอาชีพ แนะแนวการเรียนรู้ แนะแนวจิตใจ

 

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจผู้เขียนจึงนำเสนอตามหัวเรื่อง 3 หมวดย่อยของพุทธศาสตร์กับการแนะแนว ดังนี้

คือ

แนะแนวชีวิต

แนะแนวอาชีพ

แนะแนวการเรียนรู้

สำหรับแนะแนวจิตใจ เรื่องการฝึกจิตและสาระเกี่ยวกับสภาพจิตของมนุษย์ ขอยกไปนำเสนออีกหัวเรื่อง คือ พุทธจิตวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงของพุทธที่น่าค้นหาอีกเรื่อง

 

ฉะนั้นท่านที่สนใจแนวคิดของศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับแนะแนวลองเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ

พร้อมรับฟังทุกความเห็น

ติชมกันได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.