Print
Category: พุทธแนะแนว
Hits: 1274

ตัวอย่าง การแนะแนวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทางตรัสกับนางวิสาขาผู้เป็นทุกข์เพราะความรัก เพราะเรื่องราวส่วนตัวจนทำให้ขาดสติ เป็นทุกข์

หลักฐานที่มา : พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน วิสาขาสูตร

(ว่าด้วยเรื่องความรัก)

ดุก่อนนางวิสาขา

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 100 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 100

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 90 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 90

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 80 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 80

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 70 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 70

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 60 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 60

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 50 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 50

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 40 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 40

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 30 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 30

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 20 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 20

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 10 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 10

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 9 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 9

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 8 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 8

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 7 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 7

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 6 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 6

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 5 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 5

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 4 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 4

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 3 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 3

ผู้ใดมีสิ่งทีรัก 2 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 2

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 1 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 1

ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์

เรากล่าวว่า ผู้นั้นไม่มีความโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี ไม่มีอุปายาส

 

นางวิสาขาได้ฟังจึงกลับมีสติดังเดิม  หายจากความโศกเศร้าอันเกิดจากความพลัดพรากจากของรักที่กระทบกระเทือนทางจิตใจ

 

นี้คือตัวอย่างของการแนะแนวชีวิตก็ว่าใด

สำหรับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ในข้างต้นเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของพุทธแนะแนวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแนะแนวชีวิต

 

 

รักการแนะแนว ลองเรียนรู้แนวคิดวิถีพุทธ