วันรัฐธรรมนูญ


ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

รัฐ  หมายถึง บ้านเมือง  แคว้น  ประเทศ

ธรรมนูญ  หมายถึง กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร

รัฐธรรมนูญ  หมายถึง  บทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ

 

กำเนิดรัฐธรรมนูญในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

คือ  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  ตรงกับราชสมัยการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 7  ของประเทศไทย  ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม เพื่อเป็นหลักในการปกครองคนในชาติ

 

 

ความสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยที่เยาวชนไทยควรรู้จักและความให้ความสำคัญระลึกถึงเสมอ

เนื่องมาจากไทยเรานั้นเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

มีรัฐธรรมนูญก็เพื่อเป็นบรรทัดฐานการปกครองให้ประเทศชาติมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ฉะนั้นทุก ๆ วันที่ 10  ธันวา  ก็ไม่ควรลืมว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของไทยนะครับ

 

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ

http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp

ปกเอกสารร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย  ฉบับลงประชามติ