ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน


นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน


พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล


ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์


ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง


หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย