บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมในการกำหนดเนื้อหาออกเป็นประเด็น แบ่งขั้นตอนการฝึก และการทดสอบตามโครงสร้างของเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ตามเนื้อหาบทเรียนที่ผู้จัดทำกำหนดไว้

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556