ความสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง

สามารถเรียนรู้ทีละกรอบจนเกิดความเข้าใจ แล้วจึงเรียนรู้เนื้อหาต่อไปด้วยตนเอง จึงถือได้ว่าเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

ผู้เรียบเรียบ

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556