ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายประการด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน

2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามที่ผู้สร้างกำหนดไว้

3. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน

4. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนง่ายขึ้น

5. ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง

6. สะดวกสบายในการเรียนรู้

7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

 

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556