Print
Category: นักพัฒนา
Hits: 1170

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9  แห่งราชวงศ์จักรี

พระปรมาภิไธย   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

พระราชสมภพ    5   ธันวาคม  พ.ศ. 2470

ครองราชย์      9    มิถุนายน   พ.ศ  2489

 

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของคนทั้งแผ่นดิน  ผู้เป็นแบบอย่างของคนไทยทั้งประเทศ

ในหลวงของชาวไทยทุกคน

ขออันเชิญพระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

12   ธันวาคม  พ.ศ. 2512

"งานด้านการศึกษาเป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง ยิ่งขึ้น"

พระมหากษัตริย์ไทย

กษัตริย์นักพัฒนา  พระองค์ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยด้วยการพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำ  ทรงสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อบำบัดน้ำเสีย

ทรงให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำและชะลอน้ำ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม  ด้วยโครงการแก้มลิง

ทรงจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ  ทรงให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้  และผู้ป่วยไข้ต่างๆ

ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนภายในชาติ

พระองค์ทรงกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม  เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

 

ข้าพเจ้าขอเจริญรอยตามพระยุคลบาท เรื่องการพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมในการช่วยเหลือเยาวชนไทยและผู้สนใจในด้านการแนะแนวบนโลกอินเตอร์เน็ต ให้สามารถเรียนรู้เรื่องการแนะแนวเพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

http://www.youtube.com/watch?v=gU_gAa3ji-w&feature=related