Print
Category: นักพัฒนา
Hits: 1197

ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนาไทย

ครูบาศรีวิชัย

 

เกิดวัน  อังคาร  ที่ 11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2421

บิดาชื่อ นายควาย  มารดาชื่อ นางอุสา

มีพี่น้องทั้งหมด  5 คน  ครูบาเป็นบุตรคนที่ 3

บ้านเกิดอยู่ที่บ้านปาง  ตำบลแม่ตืน   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

 

ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนาไทย

ท่านเป็นพระนักพัฒนาได้สร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่าง ๆ  ในดินแดนแถบล้านนา

เนื่องจากในยุคนั้นเกิดความทรุดโทรมของโบราณสถานต่างๆ  ในแผ่นดินล้านนาไทยมีความทรุดโทรมอย่างมาก

ท่านจึงริเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่าง ๆ  ด้วยการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา นับถือในครูบาศรีวิชัยมีมากมาย จึงทำให้การบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆ  สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ผลงานของท่านครูบาศรีวิชัยได้บูรณะพระธาตุดอยเกิ้ง อำเภอฮอด  สร้างวิหารวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยาว บูรณะพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย  บูรณะพระธาตุช่อแฮ่ จังหวัดแพร่ บูรณะวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดสวนดอก  และสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ และสร้างสะพานข้ามน้ำปิงเชื่อมต่อระหว่างลำพูนเชียงใหม่

การที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเจริญอยู่ในศีลในธรรมจึงเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้าน และชาวล้านนาทุกคน หลังจากที่ท่านได้มรณะภาพ

ด้วยคุณงามความดีของท่านในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งในแผ่นดินล้านนาไทย  ทำให้ท่านได้รับการยกย่อง เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย

ด้วยอุปสรรคนานับประการที่ท่านครูบาเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นถึงอนุภาพความดีย่อมชนะทุกสิ่งจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งหลาย จากความวิริยะอุสาหะของท่านครูบาศรีวิชัย จึงทำให้ความดีงามของท่านไม่มีวันตาย และอยู่เป็นนิรันดร์

การเป็นคนดีนั้นยากแต่ ไม่ยากเกินความสามารถเพราะความดีเมื่อได้สร้างขึ้นมาแล้ว  ความดีจะอยู่คู่คนดีไปตลอดกาล

จากความดีที่ท่านนักบุญแห่งล้านนาได้สร้างไว้นั้น ทำให้ชาวล้านนาทุกคนต่างเคารพบูชาและสรรเสริญความนี้ที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับชาวล้านนาตลอดจนถึงปัจจุบัน

พระอริยะสงฆ์ไทย

 

ความดีไม่มีขาย  ต้องสร้างขึ้นเอง