พระธรรมโกษาจารย์  (เงื่อม  อินฺทปญฺโญ)

 

พุทธทาสภิกขุ

เกิดวัน  อาทิตย์  ที่  27 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2449

บิดาชื่อ  นายเซี้ยง  พานิช

มารดาชื่อ  นางเคลื่อน  พานิช

บ้านเกิด  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษร์ธานี

 

 

พุทธทาสพระนักธรรม

ท่านได้สร้างผลงานสำคัญทางศาสนาโดยการเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมขั้นสูงทางพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา

ทำให้ชาวพุทธเข้าใจพุทธศาสนาถึงแก่นแท้อย่างแท้จริง

ท่านพุทธทาส นักปราชญ์แห่งศาสนา

ทั้งวรรณกรรมที่ท่านพุทธทาสได้สร้าง มีหลายเรื่อง อาทิ เช่น แก่นพุทธศาสน์  คู่มือมนุษย์  และเรื่องอื่น ๆ

ท่านพุทธทาสได้ผ่านอุปสรรคมาไม่น้อยเช่นกัน ก็เพราะมนุษย์มีเหตุมีผล และความเชื่อที่ต่างกัน มีทัศนคติที่แตกต่าง  คิดไม่เหมือนกันนั้นเอง จึงทำให้เกิดอุปสรรค

ท่านพุทธทาสได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้า และเรียบเรียงขึ้น ทำให้คนได้เกิดปัญญา  รู้สติ  เข้าถึงแก่นธรรมได้ง่าย

ปราชญ์แห่งศาสนา และปราชญ์ทางการศึกษา

การไม่ยึดติออยู่กับวัตถุ การได้สร้างให้ผู้อื่นมีปัญญา  เป็นความดีที่ประเสริฐ

 

ที่มาภาพประกอบ

www.buddhadasa.in.th