คำชี้แจงหมวดหมู่แนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สายศิลป์

 

 

แนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สายศิลป์

 

 

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  สำหรับน้อง ๆ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายศิลป์  เป็นหมวดหมู่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการศึกษาในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาสายศิลป์   ครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับคณะวิชา  สาขาวิชาชีพวิชาต่าง ๆ ลักษณะการเรียน  ข้อมูลวิชาต่าง ๆ  ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  รวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัด  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนของน้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต