การแนะแนวดีจึงควรให้ครอบคลุม 5 บริการเพื่อประโยชน์ต่อตัวบุคคลคือ ผู้เรียน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรทางการศึกษา คือ มีฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

 

การแนะแนวที่ดีจึงควรให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องการแนะแนวโดยพื้นฐานต้องให้ความสำคัญกับทุก ๆ คน ที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ การมีข้อมูลของผู้เรียนมากยิ่งเป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

 

ฉะนั้น 5 บริการแนะแนวจึงไม่ควรละเลยแม้แต่ข้อเดียว ควรให้ความสำคัญทุก ๆ ข้อ

ได้แก่

บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล

บริการสนเทศ

บริการให้คำปรึกษา

บริการจัดวางตัวบุคคล

บริการติดตามและประเมินผล

 

การแนะแนวที่ดีต้องมีประสิทธิภาพช่วยเหลือผู้เรียนได้จริง