การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

การแนะแนวเปรียบเหมือนเข็มทิศที่ค่อยบอกทิศทางแก่นักเดินทาง

ซึ่งผู้เดินทางเป็นผู้กำหนดเองว่าเขาจะเลือกเดินทางไปทิศใด อาศัยเข็มทิศค่อยบอกทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นว่าคือทิศใด

หากการเดินทางที่ไร้เข็มทิศคงต้องอาศัยวิจารณญาณส่วนตัวและความชำนาญในการตัดสินใจ

ซึ่งแน่นอนว่าการมีเข็มทิศย่อมดีกว่าการเดินทางโดยไร้เครื่องมือช่วยบอกทิศทาง

 

แนะแนวจึงช่วยท่านได้

การแนะแนวคือ

การให้ข้อมูล

บอกตัวเลือก

วิเคราะห์ข้อดีข้อบกพร่อง

วิเคราะห์ทิศทาง

และร่วมเดินทางไปกับคุณ

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต ด้วยหลักสร้างความสุข และสร้างชีวิตที่ดี

 

การแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเป็นไปเพื่อการสร้างทางเลือกในการสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละคน

 

บุคคลย่อมแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต

 

แต่การเลือกแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดต้องรู้จักเลือกให้เป็น

เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเรา

เลือกในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

เลือกในสิ่งที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

สำหรับผู้สนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตลองค้นคว้าแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านตามหมวดหมู่ที่ผู้จัดทำได้สร้างขึ้นนะครับ