ความคาดหวังที่มีต่อการแนะแนว

งานแนะแนวโดยทั่วไปตามความเข้าใจนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจส่วนใหญ่ มีความคาดหวังและความต้องการงานแนะแนวหลายข้อด้วยกัน

จากการสำรวจความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่องานแนะแนว ในช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพแนะแนวในโรงเรียนแห่งหนึ่ง

พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และมีความต้องการแนะแนวอย่างมาก

ซึ่งผมได้สรุปไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจงานแนะแนว

ท่านสามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความต้องการ

ก่อนอื่นข้อมูลดังกล่าว เก็บมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ผมฝึกประสบการณ์อาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้าง

เนื่องจากวันเวลาที่เปลี่ยนไป กลุ่มคนเปลี่ยนไป จึงควรสำรวจเพื่อเติมอย่างสม่ำเสมอ นะครับ

 

ความคาดหวังที่มีต่อการแนะแนวตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ต้องการการแนะแนวการศึกษาต่อ

2. ต้องการการแนะแนวอาชีพ

3. ต้องการการแนะแนวความรู้เรื่องมหาวิทยาลัยต่างๆ

4. ต้องการการแนะแนวเรื่องคณะต่าง ๆ และสาขาวิชาต่าง ๆ

5. ต้องการคำปรึกษา และวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ

6. ต้องการทดสอบบความถนัด และค้นหาตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ

7. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน

8. ต้องการให้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกจัดกิจกรรม

9. ต้องการการแนะแนววิธีดำเนินชีวิต

10. แนะแนวการวางแผนชีวิต

11. ต้องการกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

12. ต้องการให้แนะแนววิธีการพัฒนาศักยภาพตนเอง

13. ต้องการให้ฝึกความกล้าแสดงออก

14. ต้องการทดลองสอบข้อสอบต่าง ๆ ข้อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

15. ต้องการข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

16. ต้องการให้ผู้จัดกิจกรรมการแนะแนวเข้าใจเด็ก ๆ วัยรุ่น

17. ต้องการให้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น

18. ต้องการให้แนะแนวเทคนิคการเรียนต่าง ๆ เช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียน เป็นต้น

19. ต้องการให้ฝึกความคิดสร้างสรรค์

20. ต้องการให้ติวทุกเย็นหลังเลิกเรียน

21. ต้องการให้แนะแนวการปฏิบัติในรั่วมหาวิทยาลัย

22. ต้องการให้แนะแนววิธีปรับบุคลิกภาพ

23. ต้องการให้วิทยากรภายนอกมาเล่าประสบการณ์และอื่น ๆ

24. ต้องการให้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย

25. ต้องการให้กิจกรรมนอกสถานที่

26. ต้องการให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการเลือกกิจกรรม

27. ต้องการให้แนะแนววิธีการบริหารเวลา

29. ต้องการให้แนะนำหนังสือดี ๆ ที่เป็นประโยชน์

30. ต้องการให้แนะนำเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

31. ต้องการให้แนะแนววิธีเลือกใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

32. ต้องการให้แนะแนววิธีเตรียมตัวก่อนประกอบอาชีพ

33. ต้องการให้แนะแนวธรรมะ

34. ต้องการให้ส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ

35. ต้องการให้แนะแนววิธีฝึกเขียนลายเส้น

36. ต้องการให้แนะแนวศิลปะป้องกันตัว

37. ต้องการให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกกิจกรรม

38. ต้องการให้แนะแนววิธีการจัดทำแฟ้มสะสมงาน

39. ต้องการให้แนะแนววิธีการเลือกสาขาวิชา และคณะ

40. ต้องการให้ช่วยทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ

41. ต้องการให้แนะแนววิธีเรียนให้จบ

42. ต้องการให้แนะแนวภาษาต่าง ๆ

43. ต้องการให้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่

44. และอื่นๆ อีกมายมาย

 

สำหรับการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีต่อการแนะแนว

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5, 6

ที่ผู้จัดทำเว็บไซต์เคยจัดกิจกรรมในโรงเรียน ในช่วงฝึกประสบการณ์ จึงข้อฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้น

หากท่านผู้ได้จะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ สามารถนำสรุปความคาดหวังนี้ไปใช้ได้

ผมเองต้องขอขอบพระคุณท่านผู้สนใจพัฒนาการแนะแนวแทนน้อง ๆ ทุกคนคาดหวังต่อการแนะแนว

หวังว่าจะมีผู้นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

หมายเหตุเพิ่มเติม

ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวควรมีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งการแนะแนวที่ดี ควรเป็นการแนะแนวตลอดชีวิต เพื่อปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

แนะแนวจึงไม่จำกัดอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่แนะแนวเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

การจัดกิจกรรมแนะแนว และการแนะแนว ควรเป็นการแนะแนวที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา

คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคน

 

เรียนรู้เพื่อพัฒนา..