บิดาการแนะแนว

 

    แฟรงค์ พาร์สันส์(Frank Parsons)  เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลทำงานที่ถนัดและความสนใจย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน  และ    แฟรงค์ พาร์สันส์ ได้ก่อตั้งสำนักงานการอาชีพขึ้นที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1908  เขายังได้หนังสือเรื่องการเลือกอาชีพ 

แนวคิดและหลักการเลือกอาชีพของแฟรงค์ พาร์สันส์   ประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์บุคคล เพื่อวิเคราะห์ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพ

2. การวิเคราะห์อาชีพ   ความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะอาชีพ ความต้องการของอาชีพนั้น ๆ

3. วิธีการตัดสินใจเลือกอาชีพ  เพื่อเลือกอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพ

ด้วยเหตุนี้เอง  แฟรงค์ พาร์สันส์   จึงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ  และบิดาแห่งการแนะแนว  เนื่องจากเป็นผู้คนแรกริเริ่มให้มีการแนะแนวอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน

 

ต่อมาการแนะแนวได้ขยายวงกว้างสู่วงการศึกษา  ส่งผลให้ปัจจุบันมีขอบข่ายการแนะแนวครอบคลุม  การแนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวส่วนตัวและสังคม 

 

นับว่าแฟรงค์ พาร์สันส์  เป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการแนะแนวอย่างมหาศาล  สำหรับผู้ประกอบอาชีพนักแนะแนว  ครูแนะแนว และคณาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว  ล้วนแล้วแต่ควรค่าการรำลึกถึงบุญคุณของท่านผู้ริเริ่มวงการนี้ให้ก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน และอนาคตต่อไป