ครูแนะแนวในอุดมคติของเด็ก ๆ

 

เด็ก ๆ มีความคาดหวังกับครูแนะแนว  มีทั้งความคาดหวังในระดับความเป็นจริง  ความคาดหวังในระดับสูงเกินจริง   ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ใจดี

2.  สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้สารพัด

3.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ

4.  ต้องรู้ทุกเรื่องที่เด็กถาม

5.  สามารถให้คำปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ

6.  สามารถเข้าถึงได้ง่าย

7.  มีเมตตา

8.  ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความสามารถ

9.  มีเวลาให้เด็ก ๆ

10. ช่วยแก้ปัญหาการเรียน

11. ฯลฯ

 

สรุปความเห็น

 

เรื่องบางอย่างที่เด็ก ๆ คาดหวังก็เป็นสิ่งที่ครูแนะแนวปฏิบัติอยู่เสมอ และอยู่ในขอบข่ายงานแนะแนว  แต่บางอย่างก็อาจเกินความสามารถไปบ้าง  เพราะไม่มีใครจะรอบรู้ไปทั้งหมด  ครูแนะแนวจึงจะช่วยให้นักเรียนรอบรู้ได้ด้วยการชี้แนะวิธีการหาสิ่งที่เด็ก ๆ อยากรู้ได้ด้วยตนเอง