องค์ประกอบแฟ้มสะสมผลงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว 

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด  ให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน

สำหรับองค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนวที่เคยทำจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่ต้องจัดเตรียมไว้ในแฟ้ม ดังนี้

คำนำ

สารบัญ

ประวัติส่วนตัว

ประวัติโรงเรียน (ที่ไปฝึกสอน)

วิสัยทัศน์งานแนะแนว

พันธกิจของงานแนะแนว

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2551

บริการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล

บริการสารสนเทศ

บริการให้คำปรึกษา

บริการจัดวางตัวบุคคล

บริการติดตามและประเมินผล

แผนการจัดกิจกรรม

เอกสารการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างฝึกประสบการณ์

กิจกรรมเพิ่มเติม

ภาคผนวก

เครื่องมือทางจิตวิทยา

 

 

- คำนำ    

เป็นการเกริ่นนำเรื่องราวของแฟ้มสะสมผลงานการฝึกประสบการณ์ของเรา  ซึ่งมีรายละเอียดตามตัวอย่างตามหัวข้อที่นำเสนอไว้

- สารบัญ

เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดต่าง ๆ  ที่บรรจุไว้ในแฟ้มเพื่อให้ผู้ประเมินการฝึกประสบการณ์ตรวจสอบผลงานของเราได้งาน

- ประวัติส่วนตัว

เป็นส่วนที่แสดงประวัติของเรา  ตลอดจนถึงประวัติการศึกษา  เป็นต้น

- ประวัติโรงเรียน (ที่ไปฝึกสอน)

แสดงความเป็นมาของโรงเรียน

- วิสัยทัศน์งานแนะแนว

เป็นการทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะแนว

- พันธกิจของงานแนะแนว

เป็นการทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะแนว

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์

เป็นการทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะแนว

- ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2551

ช่วยให้ทราบกิจกรรมการปฏิบัติงานระหว่างฝึกประสบการณ์

- บริการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และภาระงานที่ได้มอบหมายในส่วนของบริการดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  มีผลเป็นอย่างไร

- บริการสารสนเทศ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และภาระงานที่ได้มอบหมายในส่วนของบริการดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  มีผลเป็นอย่างไร

- บริการให้คำปรึกษา

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และภาระงานที่ได้มอบหมายในส่วนของบริการดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  มีผลเป็นอย่างไร

- บริการจัดวางตัวบุคคล

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และภาระงานที่ได้มอบหมายในส่วนของบริการดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  มีผลเป็นอย่างไร

- บริการติดตามและประเมินผล

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และภาระงานที่ได้มอบหมายในส่วนของบริการดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  มีผลเป็นอย่างไร

- แผนการจัดกิจกรรม

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ว่าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนอะไรไปแล้วบ้าง  นำเสนอผลการใช้แผนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ  ระหว่างดำเนินการใช้แผน

- เอกสารการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างฝึกประสบการณ์

แสดงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างฝึกประสบการณ์

- กิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากขอบข่ายและภาระงานแนะแนวระหว่างฝึกประสบการณ์

- ภาคผนวก

แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ต้องการเพิ่มเติม และนำเสนอให้ผู้ประเมินทราบตามความเหมาะสม  เช่น  ภาระงานเติม  แผนต่าง ๆ  การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาต่าง ๆ  เป็นต้น

 

            

 ***********************

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557