ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “คำนำ”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

                                                                     คำนำ

                ปัจจุบันวิวัฒนาการทางวิชาชีพได้เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม  อาชีพที่ถือได้ว่ามีความสำคัญระดับต้น ๆ  ของอาชีพ โดยการยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป  คือ  อาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  อาชีพแพทย์  ซึ่งได้รับยกย่องจากสังคมว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  จึงมีการยกระดับวิชาชีพให้มีใบประกอบวิชาชีพของสาขาอาชีพชั้นสูง  เช่น  ใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์  ใบประกอบวิชาชีพครูของบุคลากรทางการศึกษา

           การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพจึงเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ  และฝึกทักษะการทำงานให้นิสิต  นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ได้ฝึกประสบการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อรับประสบการณ์ตรงจากสายอาชีพของตน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยาและการแนะแนว  จึงเป็นไปเพื่อการรับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและการจัดบริการแนะแนวด้านต่าง ๆ  ทั้ง 5  บริการของงานแนะแนว และที่สำคัญ  คือ  การให้บริการด้านคำปรึกษาและการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับทดลองใช้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถค้นหาบุคลิกภาพ  ความถนัด  ความสนใจ  ความสามารถ และอื่น ๆ  ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

            ดังนั้นแฟ้มสะสมผลงาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมผลงานในช่วงระหว่างการฝึกประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาจึงเป็นการแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายและชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์

            ข้าพเจ้าของขอบคุณ  คณาจารย์คณะครุศาสตร์  ที่ได้ประสิทธิประศาสตร์วิชา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์และการทำงานในอนาคตต่อไป

 

 

                                                                      ขอกราบขอบพระคุณ

 

                                                                 (                                              )

                                               นักศึกษาฝึกประสบการณ์จิตวิทยาและการแนะแนว   

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557