ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “สารบัญ”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด  ให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

                                                                 สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ประวัติส่วนตัว

ประวัติโรงเรียน (ที่ไปฝึกสอน)

วิสัยทัศน์งานแนะแนว

พันธกิจของงานแนะแนว

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2551

บริการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล

        - โครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน

        - รายงานการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน

        - ภาพตู้เก็บระเบียนสะสมของนักเรียน

        - ตัวอย่างระเบียนสะสม

บริการสารสนเทศ

        - โครงการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

        - รายงานการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

        - ภาพป้ายนิเทศข่าวสารประจำสัปดาห์  

        - ภาพชั้นวางข้อมูลข่าวสารการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และสถาบันต่าง ๆ

        - เอกสารงานแนะแนวตัวอย่างบางส่วนที่ได้รับมอบหมาย

บริการให้คำปรึกษา

       - รายงานการจัดบริการให้คำปรึกษา

       - ภาพกิจกรรมการแนะแนว

       - เอกสารข้อคิดเห็นนักเรียนในการให้บริการแนะแนว

บริการจัดวางตัวบุคคล

       - โครงการการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน...

        - รายงานผลการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2551

        - ภาพกิจกรรมการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บริการติดตามและประเมินผล

         - โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา

         - รายงานการดำเนินการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา

         - ตารางแสดงผลการติดตามการศึกษาต่อและการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550

         - ภาพแสดงแฟ้มเก็บข้อมูลติดตามผลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน

แผนการจัดกิจกรรม

        - ตารางสอน

       - โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

       - ตารางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ได้ดำเนินการ

       - สรุปผลความคาดหวังในกิจกรรมแนะแนว

       - แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  หน้าต่างหัวใจ  (บันทึกหลังการจัดกิจกรรม)

       - แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์  (บันทึกหลังการจัดกิจกรรม)

       - แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  ความสุขของคุณอยู่ที่ไหน  (บันทึกหลังการจัดกิจกรรม)

       - แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  สิ่งมีค่าในตัวฉัน (บันทึกหลังการจัดกิจกรรม)

       - แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  แฟ้มสะสมผลงาน  (บันทึกหลังการจัดกิจกรรม)

       - เอกสารการบันทึกเวลาการเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละห้อง

เอกสารการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างฝึกประสบการณ์

กิจกรรมเพิ่มเติม

       - กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง

       - กิจกรรมโฮมรูมร่วมกับครูพี่เลี้ยง  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง  2

       - กิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา

ภาคผนวก

       - ภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

       - กิจกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน

       - ภาพนักเรียนกับผลงาน

       - แผนการจัดกิจกรรม  (ชุดที่เหลือ)

             แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  บันทึกของฉัน

             แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  จุดเปลี่ยน

             แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  อาชีพบนโลกกลม ๆ

             แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  เข็มทิศประจำวัน

             แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  ระดมความคิดพิชิตอุปสรรค

             แผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง  การสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ

       - แบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว (ชุดผู้เรียน)

เครื่องมือทางจิตวิทยา

      - แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์

             กรณีตัวอย่างในการแปลผล

             แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

            เฉลยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

     - แบบวัดบุคลิกภาพ  MBTI   FORM   G 

           กรณีตัวอย่างในการแปลผล  MBTI   FORM   G 

            แบบวัดบุคลิกภาพ  MBTI   FORM   G

            ชุดแปลผล  MBTI   FORM   G

 

            

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557