ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “การเขียนประวัติส่วนตัว”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

การเขียนประวัติส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบว่าเราคือใคร  เป็นการแสดงตัวตนทางการศึกษา  ประวัติการทำงาน ความสามารถต่าง ๆ  พอสังเขป  ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัวนี้จะเหมือน ๆ กันโดยทั่วไป  สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเขียนประวัติส่วนตัวในหลังงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  หรือแฟ้มประกอบการสมัครงานก็มีแบบฟอร์มคล้าย ๆ  กัน  ดังนี้

แบบที่ 1

                                                    ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  -   สกุล                     ...................................................................

วัน  เดือน  ปีเกิด             ...................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน                   ...................................................................

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.   2539                  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียน..............   จังหวัด........................

พ.ศ.  ...........                สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน...............  จังหวัด........................

พ.ศ. ...........                สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน.............  จังหวัด.......................

พ.ศ. ...........                สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา....................  คณะ.............  มหาวิทยาลัย.........จังหวัด................

 

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร

พ.ศ. ..........                   รางวัล................................

พ.ศ. ..........                   อบรม.................................

 

ความสามารถพิเศษ

 

 

แบบที่ 2

 

                                                    ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  -   สกุล                     ...................................................................

วัน  เดือน  ปีเกิด             ...................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน                   ...................................................................

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.   2539                  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียน..............   จังหวัด........................

พ.ศ.  ...........                สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน...............  จังหวัด........................

พ.ศ. ...........                สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน.............  จังหวัด.......................

พ.ศ. ...........                สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา....................  คณะ.............  มหาวิทยาลัย.........จังหวัด................

 

ประวัติการทำงาน           

พ.ศ.  ........                   .................................................................................................

พ.ศ.  ........                   .................................................................................................

พ.ศ.  ........                   .................................................................................................

พ.ศ.  ........                   .................................................................................................

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557