ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “การเขียนประวัติโรงเรียน”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

การเขียนประวัติโรงเรียน  เป็นอีกข้อมูลที่จะต้องนำเสนอในแฟ้มสะสมผลงาน  ซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนแบบสำเร็จรูปเรียบร้อย 

สำหรับการนำเสนอในครั้งนี้เป็นการบอกละเอียดคร่าว ๆ  สำหรับน้อง ๆ  ที่ไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนที่อาจไม่มีข้อมูลให้ครบถ้วน  การเขียนประวัติโรงเรียนจึงขออนุญาตนำเสนอ  ดังนี้

 

ประวัติความเป็นการของโรงเรียน……………………….

ย่อหน้าแรกนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อตั้ง  วันที่ก่อตั้ง   อาณาเขตพื้นที่ของโรงเรียน

        โรงเรียน...................

ย่อหน้าที่ 2, 3, 4, 5  และอื่น ๆ  เรียงลำดับ คือ

        อักษรย่อของโรงเรียน   ………………….

        ตราประจำโรงเรียน   ............................................

       สีประจำโรงเรียน  .............................................

       พระพุทธรูปประจำโรงเรียนหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของโรงเรียนนั้น ๆ  (ไม่มีก็ได้)

       ปรัชญาของโรงเรียน.............................................

      คำขวัญของโรงเรียน..............................................

          ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน  ................................

 

ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

          วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

.................................................................................

.................................................................................

          เป้าประสงค์

.................................................................................

.................................................................................

          พันธกิจ

.................................................................................

.................................................................................

            ทำเนียบผู้บริหาร

.................................................................................

.................................................................................

          รายชื่อผู้บริหาร

.................................................................................

.................................................................................

        แผนผังแสดงอาณาเขตโรงเรียน

 

รูปภาพอาณาเขต

 

1. อาคารเรียน                              6.  ห้องน้ำ  ห้องส้วมของนักเรียน

2.  หอประชุม – โรงอาหาร         7.  ลนอเนกประสงค์

3.  โรงฝึกงาน                             8.   สนามฟุตบอล

4.  ห้องพักครู                             9.  อาคารเกษตรกรรม

5.  บ้านพักภารโรง                    10.  อาคารพลศึกษา

และอื่น ๆ  เป็นต้น

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

.................................................................   ตำแหน่ง

.................................................................   ตำแหน่ง

.................................................................   ตำแหน่ง

.................................................................   ตำแหน่ง

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน............................

(แผนผัง)

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557