ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “การกำหนดพันธกิจของงานแนะแนว”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

พันธกิจของงานแนะแนวนั้น  โรงเรียนบางแห่งอาจกำหนดเหมือนกัน  หรือแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดขึ้น

 

แต่สำหรับที่นำเสนอนี้เป็นพันธกิจงานแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้เขียนไปเข้าไปฝึกประสบการณ์การแนะแนว 

มีพันธกิจของงานแนะแนว  ดังนี้

1. พัฒนาผู้เรียนด้วยความรู้  บุคลิกภาพ  และการงานอาชีพ  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามาตรฐานการศึกษา

2.  พัฒนากิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

3.  ส่งเสริมพัฒนาครูแนะแนวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแนะแนว

5.  ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557