ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนว”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนวนั้น  โรงเรียนบางแห่งอาจกำหนดเหมือนกัน  หรือแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดขึ้น

 

แต่สำหรับที่นำเสนอนี้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้เขียนไปเข้าไปฝึกประสบการณ์การแนะแนว 

มีการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนว  ดังนี้

 

1.  รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2.  ภูมิใจ  มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

3.  มีบุคลิกภาพที่ดี  พึ่งตนเองได้

4.  มีกิริยามารยาท  แต่งกายและใช้คำพูดได้ถูกต้องตามกาลเทศะ

5.  มีความมั่นคงทางอารมณ์

6.  ทันโลก  ทันเหตุการณ์และปรังตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

7.  เห็นภาพงานและสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างคล่องแคล่ว  ถูกต้อง  มีคุณภาพ

8.  มีความขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทำงาน  สามารถประเมินปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

9.  ทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง  เห็นคุณค่าในสัมมาชีพ  สามารถทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

4  มิถุนายน  2557