ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์  เป็นการแสดงการทำงานในแต่ละช่วงช่องการฝึกงานว่าเราได้ดำเนินงานอะไรบ้างระหว่างฝึกงาน  ซึ่งมีประโยชน์สำหรับช่วยให้ผู้ประเมินทราบข้อมูลการทำงานของเรา 

โดยตารางปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา สามารถออกแบบตามรูปแบบของโรงเรียนที่ไปฝึกประสบการณ์  หรือจะจัดทำคล้ายๆ  ตัวอย่างที่นำเสนอ ดังนี้ก็ได้

                                               ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2551

               งานแนะแนว  โรงเรียน............................................................................. 

วันเดือนปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1 – 4  พ.ค. 51

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1  และเตรียมความพร้อม 

นักเรียน ม.4

งานแนะแนว

12 – 31 พ.ค. 51

สำรวจนักเรียน  รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคล  จัดทำระเบียนสะสม

1 – 15 มิ.ย. 51

ติดตามผลนักเรียน ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2550  ที่จบการศึกษา

16 – 30  มิ.ย. 51

งานรวบรวม  สร้างสื่อ  เอกสารประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

21 – 25 ก.ค. 51

สัปดาห์แห่งการให้คำปรึกษา

12 ส.ค. 51

ทดสอบความถนัด ความสามารถทางวิชาการ  นักเรียน ม.3

8 – 10 ก.ย. 51

แนะแนวกลุ่มนักเรียน ม. ปลาย เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทรับตรง)

11 – 20 ก.ย. 51

นำนักเรียน ม. ต้น เยี่ยมชมสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด

เชียงใหม่

27 – 28 ก.ย. 51

ทดสอบความสามารถทางวิชาการ ม. ปลาย และ ม.ต้น

(ชมรมบัณฑิตแนะแนว)

ต.ค. 51

ปิดภาคเรียนที่ 1/2551

พ.ย. 51

เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ม.6  เพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

1 -20 ธ.ค. 51

แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้นักเรียน ม.3  และ ม.6 

จัดนิทรรศการวันวิชาการโรงเรียน

22  ม.ค. 52

งานดอกราชฤกษ์บาน  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประเภทรับตรง/โควตา 17  จังหวัด  ภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 – 10 ก.พ. 52 

นำนักเรียน ม. ปลาย  เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

20 – 25 ก.พ. 52

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการขอยื่นศึกษาต่อประเภทระบบกลางทั่วประเทศ (แอดมิชชั่น)

22 ก.พ. 52

ปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้น  .3  และ ม.6

 

 

ตารางปฏิทินปฏิบัติงานเป็นเพียงตัวอย่าง  น้อง ๆ  ที่สนใจลองนำไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์การแนะแนวของตัวเองดูนะครับ

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557